Meny
« Entusiastiske kunder, utvikling for våre ansatte, og inspirasjon for en hel bransje »

Arkitektur og utvikling

Capras målsetning er å bli Norges beste og mest anerkjente arkitekt- og utviklermiljø.

Vi bygger breddekunnskap om de mest brukte kommersielle og åpne rammeverkene, samt spisskompetanse på kritiske teknologier og domener. Vi forbedrer hele tiden prosesser, metoder og effektiv bruk av verktøy. Deling og samspill er en del av vår kultur.

Summen av dette skaper ekstraordinære konsulenter og team.

Oppskriften for videre suksess er erfaring, målrettet arbeid, ungt pågangsmot og evne til innovasjon.

Rådgivning

Capra brenner for optimalisering.

For oss er dette enkle løsninger på vanskelige problemer. Løsningene finner vi ved å ha de flinkeste menneskene som tenker helhetlig og jobber smartest.

Den røde tråden i det vi gjør er virksomhetsarkitektur - samspillet mellom organisasjon, prosesser og IT-systemer for å realisere verdi.

Våre rådgivere søker å gjøre seg selv overflødige, ved å få kunden til å være selvgående ved oppdragets slutt. Vi løser ikke bare problemer - vi hindrer at de gjenoppstår.

Prosjektledelse

Alle har prosjekter. Det går ikke alltid bra. God prosjektledelse er en profesjon, der både leveransene og veien dit krever engasjement, kunnskap og rutine.

Capras prosjektledere har bred bakgrunn fra offentlige organisasjoner og store og mellomstore bedrifter.

Vi leder tunge moderniseringsprogrammer, styrer virksomhetskritiske porteføljer, etablerer prosjektkontorer og implementerer ny teknologi. Prosjektrammeverket vårt er velprøvd, fleksibelt og intuitivt, med gevinstrealisering som primærmål.

Ingen prosjekter er like. Derfor står læring og samspill sentralt i alt vi gjør.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Valgsystemer

Desember 2009 - Pågående

Kundens utfordring

KMD utvikler nye valgsystem for Norge. Dette inkluderer valgadministrativt system med manntall, stemmegivning, skanning/opptelling av stemmesedler og valgoppgjør, samt system for rapportering av valgprognoser og -resultater. Løsningen skal dekke alle landets 19 fylker og 429 kommuner.

Capras leveranse

Capra har levert konsulenter på systemutvikling og arkitektur på alle prosjektets delprosjekter.

EVA Admin (Elektronisk valgadministrasjonssystem): Utvikling av kjernesystemet for håndtering av stemmegivning og valgoppgjør for alle valg i Norge.

EVA Skanning: Utvikling av løsning for elektronisk skanning og fortolkning av papirstemmesedler i alle valglokaler i Norge. Resultatene rapporteres til EVA Admin.

Valgnatt (valgrapportering): Utvikling av en løsning for løpende rapportering av valgprognoser og valgresultater. Løsningen tilbyr grensesnitt til SSB, TV2, NRK og andre medieinstitusjoner som følger valggjennomføringen.

Valgresultat.no: Utvikling av en ny løsning til departementets egen presentasjon av valgresultater for ulike skjermflater, mobil så vel som skrivebord.

Prosjektets mål

Capras innsats i utviklingen av nye offentlige valgsystemer fører til en oversiktlig, effektiv og sikker gjennomføring av valg. KMD ønsker at det nye systemet skal sikre kvalitet i valggjennomføringen og opprettholde den gode tilliten valgresultatet.

Wilhelmsen Technical Solutions - Beslutningsstøtte

Februar 2015 - April 2015

Kundens utfordring

Wilhelmsen Technical Solutions (WTS) hadde igangsatt et prosjekt for å erstatte et forretningskritisk legacysystem med en COTS-løsning. Underveis i prosjektet oppstod det usikkerhet om den nye løsningen ville være i stand til å understøtte forretningsprosessene på en hensiktsmessig måte.

Capras leveranse

Capra evaluerte COTS-løsningen opp mot forretningskrav, og dokumenterte en spesifikasjon som et eventuelt alternativ måtte oppfylle. Vi intervjuet blant annet en rekke ressurser globalt for å kartlegge prosesser og identifisere behov og krav til IT-støtte.

Capra benyttet følgene kompetanse i prosjektet:

• Prosessmodellering
• Leverandørevaluering
• Governance
• Business case
• Kravspesifisering

Resultat

Resultatet var et godt grunnlag for videre evaluering av fremdrift: Fortsette utvikling i COTS-løsningen eller bygge videre på legacysystemet. WTS fikk en trygghet om at strategisk viktig beslutning kunne tas på tilfredsstillende grunnlag.

We chose Capra for their ability to create clarity in a situation with significant complexity
Bjørn Nordengen - Business Application Director

Coop Norge- Utrulling av kasseapparater

Mars 2014 - Desember 2014

Kundens utfordring

Coop Norge Handel AS skulle i 2014 bytte ut samtlige kasser i Norge med tilhørende periferiutstyr.

Coop stilte følgende krav til leveransen:
• Nye kasser skulle bli levert som en tjeneste.
• Det skulle rulles ut komplette, moderne kasser som vil ha en lang levetid i butikkene.
• En standardisert løsning skulle gi økt stabilitet og reduserer behovet for vedlikehold.
• Alle kassene skulle bli byttet i et samordnet utrullingsløp.
• Kassene skulle bli tilrettelagt for moderne løsninger, inkludert kundevendt skjerm, som skulle øke Coops tjenestetilbud og dermed konkurranseevne.

Capras leveranse

Capra ledet prosjekt fra planlegging til gjennomføring og opplæring. Capra leverte prosjektledelse, endringsledelse, teknisk ansvar og prosjektkoordinering.

Prosjektet omfattet blant annet følgende aktiviteter:
• Ansvar for kartlegging, vurderinger og utarbeidelse av tiltak og handlingsplaner.
• Ansvar for endringsteamets aktiviteter og leveranser.
• Planlegge, estimere, lede, koordinere, fordele og dele arbeid og oppgaver innen endringsteamet for å oppfylle krav til godkjente milepæler.
• Motivere og støtte teammedlemmer.
• Kommunisere og informere om program mandat / mål og forventninger i organisasjonen.
• Tilrettelegge og hjelpe gruppen til å jobbe som et team (teambuilding).
• Proaktivt løse problemer og iverksette risikoreduserende tiltak, samt sørge for eskalering når det var nødvendig.
• Hovedansvar for kassekonfigurasjoner på tvers av kjeder og i samarbeid med InfoCare.
• Utarbeide informasjons- og opplæringsmateriell og utforme og gjennomføre opplæringsprogram for alle berørte nivå og roller i organisasjonen.

Resultat

Coop Norge har fått rullet ut 2875 kassepunkt og etablert kasse som tjeneste i alle sine butikker i Norge.
Alle kassene er i produksjon og utrullingen har ikke påvirker butikksalget. Alle butikker kan, i dag, gjennomføre kassesalget minst like hurtig eller mer effektiv enn tidligere.

Prosjektet ble levert i henhold til avtalt tidsplan og revidert budsjett.

Prosjektets mål

Økt omstillingsevne gjennom skjermer med økt funksjonalitet og kundevendt informasjon/skjerm, samt at Coop Norge Handel AS nå er tilrettelagt for fremtidige løsninger som øker konkurranseevnen i markedet.

CNIT har sammen med Capra gjennomført en meget vellykket utrulling av nye POS løsninger til alle butikker i Coop i Norge. Et komplisert og omfattende prosjekt på plan, innenfor budsjett og med fornøyde brukere – et mønsterprosjekt som vi er meget stolte av!
Magne Solberg - IT-direktør

Helse Sør-Øst

April 2013 - Desember 2013

Kundens utfordring

Helse Sør-Øst RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. De har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Sørøst-Norge, som utgjør over 50 prosent av landets befolkning. Sykehuspartner er en egen enhet i Helse Sør-Øst RHF, og er leverandør av tjenester innen IKT, HR og innkjøp- og logistikk til sykehusene i regionen.

Helse Sør-Øst har etablert et regionalt program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologiske løsninger. Det overordnede målet er å styrke kvalitet og pasientsikkerhet, blant annet gjennom bedre tilgang på oppdatert og sammenlignbar informasjon.

Capras leveranse

Capra har bidratt i arbeidet med å etablere felles omforente prosesser for alle helseforetakene i regionen. I denne sammenheng har vi levert:

• Kartlegging av eksisterende systemlandskap
• Kartlegging av eksisterende prosesser i helseforetakene
• Teknisk kravspesifikasjon
• Estimering, budsjettering og prosjektplanlegging
• Leverandørevaluering

Resultat

Målet med prosjektet er å etablere felles tjenester/løsninger som vil gi økt kvalitet i rapportering, og økt læring på tvers av enhetene i regionen. Capra har vært med på å legge grunnlaget for å få etablert en felles regional tjeneste.

Bluegarden

Mai 2013 - September 2013

Kundens utfordring

Bluegarden er markedsledende leverandør av programvare for lønn, personal og HR, og ønsket å utvide produktporteføljen til å inkludere en løsning for mobile enheter.

Capras leveranse

Capra leverte en mobiltilpasset nettside for visning av lønnsslipper med spesifisering av alle faste og variable tillegg og detaljer. Capras team besto av en prosjektleder og et SCRUM-team med en ScrumMaster, en testleder og fire utviklere.

Resultat

Ny og spennende leveranse i en periode som vanligvis bærer preg av lavere aktivitet. Innsikt i Capras metodikk for smidig prosjektgjennomføring.

Bluegarden har hatt gleden av å jobbe sammen med et team av veldig dyktige og motiverte konsulenter som klarte å sette seg inn i fagområdet og eksisterende teknologi på kort tid. Samarbeidet fungerte veldig bra, og resultatet overgikk våre forventninger.
Axel Bugge Elvik - Prosjektleder, Bluegarden AS

Wilhelmsen - Forutsigbar tjenesteleveranse

Januar 2013 - September 2013

Kundens utfordring

Wilhelmsen Maritime Services er en global tjenesteleverandør, og er avhengig av applikasjoner med 24x7-tilgjengelighet. IT-avdelingen ønsket å kvalitetssikre operasjonell dokumentasjon for å redusere nedetid ved hendelser, samt styrke planarbeidet som underlag for videre prioriteringer og budsjettprosesser.

Capras leveranse

Capra ledet et prosjekt som skulle sikre kontroll i applikasjonsleveransen, fra underleverandører frem til sluttbruker. Prosjektet omfattet følgende aktiviteter:

• Vurdering av IT-risiko og identifisering av nødvendige tiltak
• Justering av Service Level Agreement (SLA) mot underleverandører
• Etablering av Configuration Management Database (CMDB) med tilhørende governance og rutiner
• Strukturering og forbedring av dokumentasjon
• Fremstilling av roadmaps for sentrale applikasjoner og systemer
• Utforming av ny referansearkitektur

Resultat

• Raskere gjenoppretting av forretningskritiske tjenester ved nedetid
• Redusert kost gjennom konsolidering av teknologi
• Redusert kompleksitet og risiko i tjenesteleveransen

Et sjeldent eksempel på prosjekter som går på skinner fra start til slutt
Bertrand Deck - Director Global IT Services

MarineLink

August 2012 - Juni 2013

Kundens utfordring

MarineLink er en e-commerceløsning for skipseiere, skipsoperatører, kontraktører og freight forwarders i shippingbransjen.

Løsningen dekker tre primærområder:
• Prosessering av elektroniske dokumenter som tilbud, ordre, ordrebekreftelser, elektronisk fakturaer og transportdokumenter.
• Regelmotor for bilaterale avtaler, og meldingsformidling mellom impliserte parter i avtaleforholdet.
• Automatiserte prosesser for bestilling og ordrehåndtering gjennom integrasjon og B2B-roaming.

En stor del av den originale løsningen var basert på gammel og utdatert teknologi. Blant annet måtte aktørene installere og kjøre programvare lokalt.

Capras leveranse

Capra fikk ansvaret for å utvikle en ny webløsning som erstatning for den originale. Vi hadde følgende roller i prosjektet:

• Prosjektleder
• Funksjonell designer
• Utvikler

Etter ferdigstillingen av den nye webløsningen har vi også gjort kontinuerlige forbedringer og utviklet ny funksjonalitet. Eksempel på oppgaver har vært å lage ny løsning for import/eksport av Microsoft Excel-dokumenter, generering av PDF, nye rapporteringsmuligheter, støtte for vedlegg av filer til transaksjoner, en ny editor for korrigering av transaksjoner som har feilet og concurrency control.

Resultat

Ny funksjonalitet og forbedringer både av grensesnitt og ytelsen har drastisk forbedret både effektiviteten og brukeropplevelsen til sluttbrukerne. Eksisterende kunder har rapportert om økt omsetning gjennom økt antall betalende brukere og flere betalbare tjenester. Det har også kommet til flere kunder på løsningen.

Adecco - Norway Fix

Juli 2011 - April 2012

Kundens utfordring

Adecco er Norges største bemanningsbyrå. Selskapet er i stor grad transaksjonsdrevet, med lønn og faktura som forretningskritiske finansprosesser.

I etterkant av introduksjonen av et nytt front-office-system så selskapet en betydelig nedgang i gjennomstrømmingstakten og kvaliteten på både lønnsutbetalinger til ansatte og fakturaer til kunder. Dette hadde negativ innvirkning på omsetning, lønnsomhet og kundetilfredshet.

Capras leveranse

Capra ledet et omfattende forbedringsprogram som påvirket både rutiner, organisering og teknologi. Programmet inneholdt blant annet følgende aktiviteter:

• Etablering av dashboard
• Prosessforbedringer
• Endringer i støttesystemer
• Opplæringstiltak
• Reorganisering og strømlinjeforming av økonomiavdelingen
• Implementering av superbrukerorganisasjon

Resultat

Programmet førte til en markant nedgang i antall feil i økonomiprosessene og kundenes betalingstid, og blir regnet som en stor suksess.

Capra viste en unik kombinasjon av forretningsforståelse og profesjonell programledelse, endringsledelse og gevinstrealisering. Deres evne til å fasilitere dialog og drive forbedring på alle nivåer i organisasjonen, fra operative kundekonsulenter til toppledelsen, var en kritisk suksessfaktor
Stian Nygård - Nordic CFO

Kort om Capra

Om Capra

Capra utvikler IT-løsninger, rådgir beslutningstakere og leder prosjekter. Vi har et av landets sterkeste kompetansemiljøer på systemutvikling og virksomhetsarkitektur.

Litt historie

Selskapet ble til i 2005. Grunnsteinen var en visjon om å samle de flinkeste menneskene til å løse de mest utfordrende oppgavene, og samtidig ha det gøy på jobben.

Nå er vi over 60 medarbeidere som gleder seg til hver arbeidsdag. I 2017 er vi 80, og har det om mulig enda gøyere.

Våre verdier

Verdiene våre gjennomsyrer både holdninger og handlinger:

 • Vi bryr oss
 • Vi tar ansvar
 • Vi er fleksible
 • Vi er entusiastiske

Sertifiseringer

Capra er klimanøytral bedrift, Miljøfyrtårn og ISO 9001:2008-sertifisert.

 

KN_LOGO_bw     Miljofyrtarn     iso

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Ansatte

Ansatte

Anders Rønning

Arkitektur og utvikling
aro@capraconsulting.no

Aslak Ege

Daglig leder
aege@capraconsulting.no

Aslak liker å finne enkle løsninger på komplekse problemer, gjerne med bruk av ny teknologi. Stikkord er god governance, prosesser og automatisering.

På fritiden spiser Aslak popcorn og leker med hamsteren Sammy.

Bård Lind

Arkitektur og utvikling
bli@capraconsulting.no

Charlotte Løvdahl

Oppstart juni 2017

Colin Coleman

Arkitektur og utvikling
cco@capraconsulting.no

Daniel Engfeldt

Arkitektur og utvikling
den@capraconsulting.no

David Børresen

Arkitektur og utvikling
dab@capraconsulting.no

Eivind Høiseth-Gilje

Arkitektur og utvikling
egi@capraconsulting.no

Eivind Røttereng Solbakken

Arkitektur og utvikling
ers@capraconsulting.no

Elizabeth Alseen

Rådgivning
eal@capraconsulting.no

Erik Drolshammer

Arkitektur og utvikling
edr@capraconsulting.no

Hands-on arkitekt som brenner for å levere forretningsverdi gjennom å bygge fantastisk software.

Fredrik Mariero Olasveengen

Arkitektur og utvikling
fmo@capraconsulting.no

Fredrik har jobbet med å lage gode og helhetlige løsninger for finanssektoren i over 10 år. Med sin solide tekniske bakgrunn og domenekunnskap gjør han det lett for både forretning og IT i prosjekter.

Han elsker å spille på lag både på jobben og på fritiden; særlig croquet golf!

Frode Rønning

Rådgivning
fro@capraconsulting.no

Frode Rønning er Ingeniør i datateknikk fra Høyskolen i Oslo. Han har arbeidet med IT i over 15 år, og har lang og bred erfaring fra ulike IT-prosjekter, både i privat og offentlig sektor.

Frode både rager og runger høyt i kontorlandskapet, rygger godt med campingvogn og er over middels opptatt av det søte liv.

Geoffrey Rekier

Arkitektur og utvikling
gre@capraconsulting.no

Halvor Eggen

Arkitektur og utvikling
heg@capraconsulting.no

Helene Grini

Administrasjon
hgr@capraconsulting.no

Henning Nilsen

Rådgivning
hni@capraconsulting.no

Henrik Steen

Arkitektur og utvikling
hst@capraconsulting.no

Håkon Lindquist

Arkitektur og utvikling
hli@capraconsulting.no

Håkon Nymo Matland

Arkitektur og utvikling
hma@capraconsulting.no

Ida Heyerdahl

Rådgivning
idh@capraconsulting.no

Ida elsker å jobbe med UX! Hun lager skikkelig fine digitale flater som funker og som folk liker å bruke, slik at både kunden og brukerne lever lykkelige i alle sine dager.

Hun sprer masse glede på kontoret, og er akkurat passe streng når hun passer på de som har glemt noe på et internprosjekt. Ida er god til å finne frem til rett kombinasjon av kvalitet, design, form og funksjon både hjemme og på jobb.

Ingeborg Klungland

Rådgivning
ink@capraconsulting.no

Ingeborg tar utfordringer på strak arm, er flink til å holde hodet kaldt i hektiske situasjoner og opptatt av å levere god kvalitet til rett tid. Med sin tverrfaglige bakgrunn og varierte prosjekterfaring er hun i stand til å se kundens utfordringer fra flere perspektiver. Hun håndterer både det tekniske, organisatoriske og det menneskelige.

Til å være fra Vestlandet er hun faktisk ikke så verst på ski.

Irene Gulbrandsen

Rådgivning
igu@capraconsulting.no

Jan-Arne Moen

Arkitektur og utvikling
jam@capraconsulting.no

Jan-Arne har levert en rekke vellykkede kundeprosjekter både som virksomhetsarkitekt, utviklingsleder og teknisk arkitekt i Norge og internasjonalt i snart 20 år. Jan-Arnes kjernekompetanse ligger i å være bindeleddet mellom forretning og IT. Kombinasjonen av prosjektledelse, prosesstilrettelegging og teknologisk innsikt, samt hans evne til både å forstå kundens behov og kommunisere med alle interessenter, gjør Jan-Arne til en uvurderlig nøkkelressurs for ethvert IT-prosjekt.

Jan-Arne har i underkant av 400 fotballkamper for Brandval på samvittigheten, og mener derfor at han er fritatt fra trening resten av livet.

Jarl D. Simonsen

Prosjektledelse
jsi@capraconsulting.no

Jarl har jobbet både i offentlig og privat sektor i flere år. Når han får jobbe i små og store prosjekt som forbedrer hverdagen til kunden, medarbeidere og ansatte blir han engasjert og motivert. Jarl tar ansvar og leverer som forventet og avtalt.

Fritiden er øremerket familie, hund, jakt og ski.

Jonas Strømsodd

Arkitektur og utvikling
jos@capraconsulting.no

Jon Freberg

Arkitektur og utvikling
jfr@capraconsulting.no

Jon Nilsson

Arkitektur og utvikling
jni@capraconsulting.no

Kenneth Douglas Pedrick

Rådgivning
kpe@capraconsulting.no

Kim Christian Gaarder

Arkitektur og utvikling
kcg@capraconsulting.no

Kjetil Thorbjørnsen

Administrasjon og salg

905 53 845

Kjetil vil finne de beste løsningene for kundene våre. Han er opptatt av at Capra skal bidra til verdiskapning og gjøre kunden god.

I fritiden er Kjetil å finne utstyrt med børse og kikkert oppe i et tre eller smygende i sokkelesten rundt i skogen.

Lasse Tyrihjell

Arkitektur og utvikling
lty@capraconsulting.no

Leiv Ole Kårstad

Arkitektur og utvikling
lok@capraconsulting.no

Marie Buraas Østvik

Administrasjon og salg
mos@capraconsulting.no

Markus Loupeen

Arkitektur og utvikling

Markus var Capras første importerte super-svenske. Han jobber mye med Java, Javascript og CMS´s. Han liker nye teknologier og vet stort sett litt om alt.

Skal du motivere Markus er det bare å gi ham en Burn, da skriver han kode dobbelt så rakst. Markus skriver forøvrig også bug-free-kåd noe som har imponert flere av våre kunder.

Morten Løcka

Arkitektur og utvikling
mlo@capraconsulting.no

Morten Simonsen

Arkitektur og utvikling
msi@capraconsulting.no

Mortens fanesak når det gjelder utvikling er lesbar kode og å holde fokus på mål, ikke midler.

Morten liker å utfordre alle på kontoret i quiz eller andre kunnskapsspill på mobilen. Morten virker så uskyldig og snill, men han tar hjerterått knekken på oss alle sammen med sin kunnskap.

Nils-Kristian Bergseng

Arkitektur og utvikling
nkb@capraconsulting.no

Nils-Kristian er en rutinert utvikler med bein og armer i både .Net og Java. Han liker å jobbe i team hvor kodekvalitet er i fokus.

Med en oppvekstbakgrunn fra bondegård er han vant til å ta i et tak ,og ser helst at en spade blir brukt til det den er ment for.

Odd Magnus Trondrud

Arkitektur og utvikling
omt@capraconsulting.no

Ole Martin Foss

Styreleder
omf@capraconsulting.no

Ole Martin er en erfaren og høyt anerkjent leder og IT-faglig rådgiver. Han har god forretningsforståelse og utpreget kundeorientering. Hans ledererfaring omfatter både linje-, prosjekt- og utviklingsledelse. Etter 12 år som daglig leder i Capra, har han løftet blikket og jobber nå med store linjene. Ole Martin er Capras arbeidende styreleder.

Ove Ranheim

Arkitektur og utvikling
ora@capraconsulting.no

Ove har flere års internasjonal erfaring fra mobilindustrien med bakgrunn fra Opera Softwares produktledelse og utviklingsavdelinger. Han er en erfaren løsnings- og informasjonsarkitekt med et godt forretningsøye.

Han er pålitelig, leveransefokusert og en verdiskapende medspiller som ofte får tillit fra kollegaer og kunder.

Per Allan Dahl Johansson

Oppstart juli 2017

Pål Rudland Fornebo

Arkitektur og utvikling
pfo@capraconsulting.no

Roar Skullestad

Arkitektur og utvikling
rsk@capraconsulting.no

Rune Kulstad

Arkitektur og utvikling
rku@capraconsulting.no

Selina Stenberg

Administrasjon og salg
ses@capraconsulting.no

Sirius Bakke

Arkitektur og utvikling
sba@capraconsulting.no

Skjalg Teig

Arkitektur og utvikling
ste@capraconsulting.no

Sara Magnusson

Administrasjon og salg
sem@capraconsulting.no

Sara ble ansatt som kontorsjef og første jente i 2011. Hun tar seg av det administrative i selskapet, og kan ingenting om teknologi, skjønt holder hun alle teknologene i Capra i ørene.

Fritiden bruker hun på musikk, mat og trening. Hun er også Capras høyst ukronede dart-dronning.

Sondre Lucas Follesø

Arkitektur og utvikling
sfo@capraconsulting.no

Stig Lau

Arkitektur og utvikling
sla@capraconsulting.no

Sverre Stornes

Rådgivning
sst@capraconsulting.no
974 78 160

Sverre er flink til å visualisere, artikulere og løse komplekse problemer og konsepter, og beslutte rasjonelt basert på tilgjengelig informasjon.

Sverre har en sønn som heter Victor som opptar det meste av både fritid og arbeidstid.

Terje Ruud Andersen

Arkitektur og utvikling
tan@capraconsulting.no

Therese Engen

Rådgivning
ten@capraconsulting.no

Thomas Gran

Arkitektur og utvikling
tgr@capraconsulting.no

Thomas er en meget allsidig med dybdekompetanse innenfor Java-basert teknologi og smidig metodikk. Han er dyktig på design og arkitektur, både som del av et team og når han har totalansvaret. Thomas har også erfaring som foredragsholder, og med undervisning.

Thomas er nok en jaktentusiast i Capra som gjerne setter seg på et fly for en litt mer eksotisk fiske- eller jaktopplevelse.

Thor Henning Hetland

Arkitektur og utvikling
totto@capraconsulting.no

Tomas Larsen

Arkitektur og utvikling
tla@capraconsulting.no

Tomas er en innovativ og løsningsorientert rådgiver med omfattende erfaring innen ledelse, virksomhetsarkitektur, systemarkitektur og systemutvikling. Han motiveres av kreativt arbeid hvor han får utfordret sin faglige kompetanse og liker å jobbe i nytenkende miljøer.

Tomas er alltid hyggelig, alltid blid og stadig med små anekdoter fra interessante prosjekter han har jobbet med.

Tormod Haavi

Arkitektur og utvikling
tha@capraconsulting.no

Tormod er utvikler. Han liker å programmere. Han liker å jobbe med folk, og han liker veldig godt team som fungerer. Derfor jobber han også som ScrumMaster.

Etter jobb driver Tormod med klatring og yoga.

Trond Engell

Arkitektur og utvikling
tre@capraconsulting.no

Wadim Grasza

Arkitektur og utvikling
wgr@capraconsulting.no

Øystein Løvberg

Prosjektledelse
olov@capraconsulting.no

Øystein har lett for å sette seg inn i kundens behov, og fungerer ofte som en brobygger mellom teknologi og forretning. I tillegg har han kunnskap om, innsikt i og erfaring med flere utviklingsrammeverk, verktøy og metoder fra roller som både arkitekt og utvikler.

Øystein er ram på ski, og har nok Capras største samling av sportsutstyr.

Ørjan Bøe Thygesen

Rådgivning
oth@capraconsulting.no

Ørjan Knutli

Arkitektur og utvikling
okn@capraconsulting.no

Øyvind Ytrehus Moldestad

Arkitektur og utvikling
omo@capraconsulting.no

Jobb i Capra

Nye utfordringer

Ønsker du å ta karrieren til neste nivå og utvikle din kompetanse? Da må du bli utfordret. I Capra får du nye utfordringer hver dag, du får jobbe med spennende prosjekter og ikke minst være en del av et svært kompetent fagmiljø.

Vår målsetning er å bli Norges beste problemløsere. Vi er derfor på kontinuerlig jakt etter dyktige medarbeidere som ønsker en utfordring.

Capra fokuserer på

 • å skape et supert arbeidsmiljø
 • å tilpasse prosjekter til din personlige og faglig utvikling
 • å utvikle din karierrevei

Hva bør jeg gjøre nå?

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Vår rekrutteringsprosess er krevende, men også spennende og utfordrende. Vi gjennomfører tre-fire samtaler pr. kandidat. Alle samtalene blir gjennomført innenfor et kort tidsperspektiv.

 • Uforpliktende samtale
 • Intervju 1 - Samtale med to konsulenter
 • Intervju 2 - Case- eller oppgaveintervju
 • Samtale med ledelsen

Klar for en kaffeprat? Fyll ut søknad her.

 

Vi søker underkonsulenter

Vi er hele tiden på jakt etter dyktige IT-konsulenter som kan jobbe med våre kunder. Er du selvstendig konsulent eller jobber i en liten bedrift, registrer deg gjerne i Capra Consulting sitt partnernettverk. Du vil motta forespørsler og få muligheten til å bidra i spennende oppdrag hos våre kunder.

Registrer deg som underkonsulent her

For spørsmål, kontakt Salgs- og Markedsansvarlig Kjetil Thorbjørnsen

 

Capra Consulting AS

Stenersgata 2, 0184 Oslo
458 32 632
post@capraconsulting.no

Salg og kundehenvendelser:

Kjetil Thorbjørnsen
905 53 845

Karrieremuligheter

Ørjan Bøe Thygesen
478 07 380