Nyheter i JavaScript - ES2023

I år kom ECMAScript 2023, også kjent som ES14. Denne utgaven har lagt til en rekke forbedringer når man jobber med lister.

Gaute Meek Olsen

Bakgrunn

Hvert år i juni slippes en ny utgave av ECMAScript, altså spesifikasjonen til JavaScript. I år kom ECMAScript 2023, også kjent som ES14. Denne utgaven har lagt til en rekke forbedringer når man jobber med lister. Vi kan enklere finne innhold fra slutten med findLast og findLastIndex. Vi kan jobbe med kopier av listen i stedet for metoder som også ville mutert den originale listen, med toSorted, toReversed, toSpliced og with. Ellers har vi endringer som at WeakMap støtter nå den primitive typen symbol. Og til slutt støtte for filer med hashbang på første linje for å angi programmet som skal kjøre filen.

Finn fra slutten

Når man jobber med arrays har det tidligere vært vanskelig å finne et element fra slutten uten å inngå et kompromiss. Enten har vi ofte mutert listen eller gjort unødvendig kopiering.

Si at vi har en liste med tall og ønsker å finne siste partall.

Nå trenger vi ikke lengre å gjøre slik:

const array = [1, 2, 3, 4, 5]
const lastEven = [...array].reverse().find((n) => n % 2 === 0)

Men kan benytte findLast:

const array = [1, 2, 3, 4, 5]
const lastEven = array.findLast((n) => n % 2 === 0)

Hvis du ønsker å finne index i stedet for selve elementet kan du benytte findLastIndex.

Endre liste med kopi

Visste du at sort og reverse vil både mutere listen og returnere den? Her er et eksempel med sortering.

const array = [3, 2, 1]
const sorted = array.sort((a, b) => a - b)
console.log(array) // [1, 2, 3]
console.log(sorted) // [1, 2, 3]

For å unngå dette har vi brukt en workaround med å ta en kopi selv:

const array = [3, 2, 1]
const sorted = [...array].sort((a, b) => a - b)

Nå har vi fått fire metoder som gir oss en kopi i stedet med toSorted, toReversed, toSpliced og with.

toSorted

const array = [3, 2, 1]
const sorted = array.toSorted((a, b) => a - b)

toReversed

const array = [3, 2, 1]
const reversed = array.toReversed()

toSpliced

toSpliced(startIndex, deleteCount, item1, item2, itemN)

const array = [1, 100, 3]
const counting = array.toSpliced(1, 1, 2)
console.log(counting) // [1, 2, 3]

with

with metoden vil returnere en kopi av listen og bytter ut elementet på en gitt indeks.

const array = [10, 2, 3]
const counting = array.with(0, 1)
console.log(counting) // [1, 2, 3]

Symboler i WeakMap, WeakSet og WeakRef

symbol er en primitiv type i JavaScript som gir garanti for at den er unik. Nå er symboler også tillatt som nøkler i en WeakMap og verdier i WeakSet og WeakRef. Og kan dermed også registreres i FinalizationRegistry.

Disse brukes for å holde på verdier som kan bli tatt av garbage collectoren. Altså at vi har en referanse til noe som vi sier at hvis JavaScript trenger å rydde opp i minnet, så går det fint at vi mister denne dataen. Disse har tidligere ikke støttet symboler, men det er nå mulig.

const symbol = Symbol('my-symbol')
/* symbol as key */
const weakMap = new WeakMap()
weakMap.set(symbol, 10)
console.log(weakMap.get(symbol))
/* symbol as entry */
const weakSet = new WeakSet()
weakSet.add(symbol)
console.log(weakSet.has(symbol))
const weakRef = new WeakRef(symbol)
console.log(weakRef.deref())
const registry = new FinalizationRegistry((value) => {
console.log(value)
})
registry.register(symbol, 'weakRef is lost')

Hashbang

Hashbang, også kjent som Shebang er når første linje i filen starter med #!, som ikke er gyldig JavaScript, men den blir da ignorert når koden kjøres. Slik hashbang/shebang benyttes til å peke på hvilket program som skal kjøre filen. Du kan altså starte JavaScript filen med f.eks. #!/usr/bin/env node eller #!/usr/bin/env -S deno run for å angi Node eller Deno.

Si at vi lager filen hello.js:

#!/usr/bin/env node
console.log('👋')

I stedet for å kjøre filen med

node hello.js

Trenger vi kun å angi filen slik:

./hello.js

Merk at dette kun er mulig på Unix lignende operativsystemer. Det fungerer altså ikke på Windows.

Dette har vært mulig tidligere også, men endringen i ES2023 er at det er JavaScript enginen som vil ignorere linjen slik at JavaScript runtimen slipper.