Nyheter i JavaScript - ES2022

I juni 2022 kom det en håndfull nye features i JavaScript.

Gaute Meek Olsen

28. juni 2022


TLDR - Too Long, Didn't Read

Hvis du ikke ønsker å lese hele artikkelen, så har jeg samlet de viktigste endringene i denne kodeblokken. Les videre for forklaring.

/* Top-level await */
const response = await fetch('https://www.capraconsulting.no/blogg');
 
/* .at() */
const last = ['🐯', '🐥', '🦞'].at(-1);
 
/* Error cause */
new Error('Some error', { cause: 'cause of error' });
 
/* Object.hasOwn */
Object.hasOwn({ myNumber: 5 }, 'myNumber');
 
/* Regular expression /d flag */
/Capra/d.exec('Hvor er Capra?').indices[0];
 
/* New class elements */
class Robot {
 static maxAge = 100;
 #age = 10;
}

Bakgrunn

Hvert år i juni, kommer det en ny utgave av ECMAScript som er spesifikasjonen av JavaScript. Det er TC39 kommiteen som er ansvarlig for å ta forslag fra ide til godkjenning, også kjent som stage 0 til 4 som er bedre forklart på https://tc39.es/process-document/ Årets utgave vil da inkludere alle forslag som har nådd stage 4. I år ble ES2022, også kjent som ES13, sluppet med et knippe nye features som vi skal se på.


Top-level await

I 2017 fikk vi async og await i JavaScript for å enklere håndtere asynkron kode. Men det kom med begrensningen om at vi måtte bruke await inne i en async funksjon. Nå kan vi benytte await på rotnivå i moduler. Merk at med top-level await vil koden som kommer etter vente med å kjøre til den asynkrone koden har kjørt ferdig.

Det er altså slutt på denne merkelige syntaksen for å kjøre koden direkte med await.

(async () => {
 const response = await fetch('https://github.com/');
 console.log(await response.text());
})();Og vi kan heller skrive det slik.

const response = await fetch('https://github.com/');
console.log(await response.text());.at() metode på Array og string

Arrays og strings har fått en ny metode at() som tar inn et tall og returnerer elementet på den indexen. Men det er jo akkurat det samme som å benytte brackets tenker du kanskje nå. Det stemmer og jeg kommer fortsatt til å bruke det for det meste, men at() støtter negative indekser for å hente elementer fra slutten. Det har da f.eks. blitt mye enklere å hente siste element.

const list = ['🐯', '🐥', '🦞'];
// Old way was list[list.length - 1]
const last = list.at(-1); // 🦞
const first = list.at(0); // 🐯Error cause

Det kjente Error objektet har fått en ny property cause som benyttes for å indikere årsaken til feilen. Det kan være nyttig for å fange en Error for så å kaste det videre med en mer spesifikk error melding. Verdien kan være av typen any, så du kan ikke gjøre antagelser for at den f.eks. er av typen Error.

try {
 const empty = {}
 console.log(empty.not.existing)
} catch (error) {
 throw new Error('It failed', { cause: error });
}


Object.hasOwn

Object.hasOwn kan benyttes for å sjekke om et property eksisterer på et objekt. Det er et mer beleilig alternativ til Object.prototype.hasOwnProperty.

const object = {
 myNumber: 5
}
console.log(Object.hasOwn(object, 'myNumber')); // true
console.log(Object.hasOwn(object, 'nonExistent')); // falseRegExp indekser flagg

Regular expressions har fått et nytt flagg /d for å generere indekser for subtekster av dine treff. Slik vet du når teksten begynner og hvor den slutter.

const match = /wolf/d.exec('strong wolf pack');
const [start, stop] = match.indices[0]; // [7, 11]Nye klasseelementer

I 2015 kom klasser til JavaScript, men det har ikke slått helt igjennom på samme måte som i andre språk. Kanskje var grunnen at det manglet blant annet private og statiske felter og metoder. Nå har hvertfall klassene fått seg en oppgradering.

Du kan opprette felter uten å gjøre det inne i en konstruktør.

class Robot {
 name = 'Optimus Prime';
}Du kan benytte private felter og metoder, som ikke kan aksesseres fra utsiden. Dette gjøres med # som prefiks.

class Robot {
 #age = 0;
 
 #increaseAge(addedYears) {
  this.#age += addedYears;
 }
}Du kan benytte statiske felter og metoder med nøkkelordet static. Dette kan gjøres i kombinasjon med private felter og metoder, men som statisk. I tillegg så har du mulighet til å lage en statisk blokk som vil kjøre når klassen opprettes, som vil si når JavaScript-filen kjøres, ikke når du initierer et objekt av klassen. Dette kan hjelpe deg med å sette statiske verdier mer programmatisk.


class Robot {
 static price = 999;
 static #maxAge = 100;
 
 static {
  const isSale = new Date().getHours() < 10;
  if(isSale) {
   this.price = 50;
  }
 }
 
 static #privateMethod() {
  console.log('private static method called');
  }
 
 static publicMethod() {
  console.log('public static method called');
 }
}

console.log(Robot.price);in operator for private felter og metoder


Siste nyhet er at vi kan benytte in operatoren for å sjekke om et privat felt eller metode er definert på klassen. Jeg er litt usikker på når man vil få bruk for det, men koden ser slik ut.

class Robot {
 #age = 0;
 static hasAge(object){
  return #age in object;
 }
}

const robot = new Robot()
console.log(Robot.hasAge(robot)); // true
console.log(Robot.hasAge({})); // false